– BURSE ȘCOLARE  –

ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 

 

 • Până la data de 4 octombrie 2023 se pot depune, la coordonatorii de colective, dosarele în vederea obţinerii burselor, în anul școlar 2023-2024.
 • Bursele se acordă conform ordinului emis de Ministrul Educației privind Metodologia-cadru de acordare a burselor, cu nr. 6238/2023.
 • Elevii din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu, nivel primar și gimnazial, beneficiază de următoarele tipuri de burse:
 • bursă de excelență olimpică I;
 • bursă de excelență olimpică II;
 • bursă de merit;
 • bursă socială.
 • Actele doveditoare și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a burselor sunt precizate în cerere, conform tipului de bursă solicitat.
 • La dosarul de bursă se adaugă și copie xerox după extrasul de cont IBAN al elevului sau al părintelui/tutorelui legal, împreună cu actele care dovedesc calitatea de părinte/tutore legal al respectivului elev.
 • Pentru anul școlar 2023-2024, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:
 1. a) bursă de merit – 450 lei/lună;
 2. b) bursă socială – 300 lei/lună;
 3. c) cuantumul lunar al burselor de excelență olimpică I/ internațională și II/națională este diferențiat în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:
 • pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
 • pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
 • pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
 • pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
 • bursa de excelență olimpică II/națională este în cuantum de 700 lei/lună și poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, la propunerea CNFÎP.
 1. BURSE DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ
 2. 1. BURSA DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ I
 • Se acordă elevilor conform art. 108, alin. 11 lit. a din Legea învățământului preuniversitar 198/2023.
 • Se acordă elevilor care obțin premiile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
 • Se plătesc lunar elevilor de gimnaziu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.
 • Pot primi bursă de excelență olimpică I doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.
 • Au la bază rezultatele obținute, atestate prin copii de pe diplomele obținute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ.
 • Se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/ reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

I.2. BURSA DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ II

 • Se acordă elevilor conform art.108, alin. 11 lit. b din Legea învățământului preuniversitar 198/2023.
 • Se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației.
 • Se plătesc lunar elevilor de gimnaziu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.
 • Pot primi bursă de excelență olimpică II doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.
 • Au la bază rezultatele obținute, atestate prin copii de pe diplomele obținute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ.
 • Se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/ reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
 1. BURSA DE MERIT
 • Se acordă elevilor conf art. 108, alin. 12, lit. a, din Legea învățământului preuniversitar 198/2023.
 • Se acordă pentru 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale.
 • Se acordă pentru 30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs (LA SFÂRȘITUL PRIMELOR 2 MODULE).
 • În situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia.
 • În cazul în care în clasă există unul sau mai mulți elevi cu media generală anuală/media notelor egală cu a celui de pe ultima poziție din lista beneficiarilor de burse de merit, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a-i cuprinde pe toți cei cu medii egale.
 • Se acordă elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale.
 • Se acordă elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;
 • Se acordă elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru.
 • Se acordă elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice.
 • Listele cu elevii din clasa a V-a beneficiari ai bursei de merit se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor anului în care se obțin rezultatele școlare menționate la alin. (1) lit. b) și se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârșitul anului școlar.
 • Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.
 • Bursele de merit acordate pe baza rezultatelor obținute la învățătură NU sunt condiționate de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, iar pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie.
 • Bursele de merit acordate pe baza rezultatelor obținute la olimpiade și concursuri (atestate prin copii ale diplomelor obținute la competiții, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ) necesită depunerea unei cereri de către un părinte/reprezentantul legal al elevului în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

III. BURSA SOCIALĂ

 • Se acordă elevilor conf art. 108, alin.12, lit b, din Legea învățământului preuniversitar 198/2023.
 • Se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali.
 • Bursa socială se poate cumula cu orice tip de bursă.
 • Se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:
 1. elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie, adică mai mic de 949 de lei per membru, lunar; SE IAU IN CALCUL DOAR VENITURILE IMPOZABILE;
 2. elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 3. elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 4. elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 5. elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.
 • Informațiile privind veniturile familiei vor fi verificate de instituția școlară prin intermediul PatrimVen.
 • Falsul în declarații este pedepsit conform Codului Penal în vigoare.
 • Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.
 • Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare.
 • Prin excepție, nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară:
 1. a) elevii care nu au promovat anul școlar;
 2. b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an;
 3. c) absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;
 4. d) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale.

Dispoziții finale

 • Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.
 • Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiții.
 • Bursa de excelență olimpică I sau II NU se cumulează cu bursa de merit.
 • Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit.
 • Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul Ministerului Educației, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii.

CERERE BURSA DE MERIT_PREMII I+ MEDALII DE AUR

CERERE BURSA SOCIALĂ PE BAZA VENITULUI MEDIU NET LUNAR

CERERE BURSA SOCIALĂ PENTRU COPII ÎN PLASAMENT

CERERE BURSA SOCIALĂ PENTRU FAM. MONOPARENTALE

CERERE BURSA SOCIALĂ PENTRU MOTIVE MEDICALE

CERERE BURSA SOCIALĂ PENTRU ORFANI